Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Zakelijke afnemers Facilityshop
2 ALGEMENE VOORWAARDEN Particuliere afnemers Facilityshop

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Zakelijke afnemers Facilityshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1  Definities
Artikel 2:  Toepasselijkheid
Artikel 3:  Offertes en aanbiedingen
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5:  Prijs
Artikel 6:  Betaling
Artikel 7:  Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8:  Levering en uitvoering
Artikel 9:  Reclame 
Artikel 10: Conformiteit 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Vrijwaring
Artikel 13: Overmacht
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Toepasselijk recht 
Artikel 16:Geschillen
Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Afnemer:
iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die beschikt over een bij facilityshop.nl aangemaakte zakelijke account en met wie facilityshop een overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan facilityshop een aanbieding doet;

Dag:
kalenderdag; 

Ondernemer:
Facilityshop, gevestigd te 4156 AM Rumpt aan de Dorpsdijk 41, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72714107 en met BTW-identificatienummer NL859209842B01, telefoonnummer +31 (0)88 2023600, e-mailadres info@facilityshop.nl, hierna ook genoemd "facilityshop"; 

Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

Product:
ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde product of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product. 

Voorwaarden:
onderhavige algemene voorwaarden 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, verkopen en leveringen door ondernemer en maken deel uit van alle met ondernemer gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad. 

2.2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ondernemer deze schriftelijk bevestigt. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht. 

2.3. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de afnemer gelden deze voorwaarden met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van afnemer. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. 

2.7. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1.  Alle offertes en aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. 

3.2.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn offertes van ondernemer niet langer geldig dan 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

3.4.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

3.5.  Ondernemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft. 

Artikel 4 Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4.4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

4.5.  Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen gemaakt c.q. gedaan door personeel, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere (tussen)personen van ondernemer, binden ondernemer slechts indien zij deze afspraken, wijzigingen of toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd. 

4.6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten. 

Artikel 5 Prijs

5.1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of buitengewone onverwachtse prijswijzigingen.

5.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

5.3.  De prijzen op de website van ondernemer zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief BTW. 

5.4. Voornoemde prijzen dienen te gelden als vrijblijvend. 

Artikel 6 Betaling

6.1. Ondernemer is gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de door afnemer bestelde producten te verlangen. Indien ondernemer met afnemer overeenkomt dat betaling achteraf op basis van een factuur zal geschieden, dan dienen de door afnemer verschuldigde bedragen binnen 8 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer. 

6.2.  De betalingstermijn als genoemd in lid 1 geldt als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. In zodanig geval worden alle vorderingen van ondernemer op de afnemer terstond opeisbaar. 

6.3. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij de wettelijke (handels)rente ex. artikel 6:119a, dan wel 6:119 BW verschuldigd. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,-.

6.4. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde. 

6.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van door ondernemer geleverde producten berust bij ondernemer en gaat pas op de afnemer over na volledige voldoening door de afnemer van al hetgeen ondernemer van de afnemer te vorderen heeft, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

7.2. Zolang de afnemer nog geen eigenaar is van door de ondernemer geleverde producten, is de afnemer slechts gerechtigd in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf over deze producten te beschikken. Zij is niet gerechtigd beperkte rechten te vestigen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of deze anderszins te bezwaren. 

7.3. De ondernemer is te allen tijde bevoegd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen, indien de afnemer haar verplichtingen niet of niet tijdig nakomt. De afnemer dient hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,-- per dag dat geen medewerking wordt verleend.

7.4 De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

7.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

7.6. In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die producten terug te nemen. 

7.7.  Op afgeleverde producten die door betaling of anderszins in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt ondernemer zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die ondernemer dan uit welke hoofde dan ook, nog tegen de afnemer mocht hebben. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentiek of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de afnemer op te treden. De afnemer verplicht zich op verzoek van ondernemer aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen. 

7.8.  De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren. De afnemer is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ondernemer op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de afnemer op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra ondernemer te kennen geeft dit te wensen, door de afnemer aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ondernemer tegen de afnemer. De laatste twee volzinnen van het vorige lid zijn van toepassing. 

Artikel 8 Levering 

8.1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten. 

8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

8.3. Overeengekomen levertermijnen zijn niet bindend en zijn slechts indicatief. Ondernemer treedt niet zonder ingebrekestelling in verzuim.

8.4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. 

8.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

8.6. Indien de afnemer de producten afbestelt voordat deze zijn geleverd of betaald, zal ondernemer gerechtigd zijn alle door haar gemaakte kosten voortvloeiende uit deze annulering aan de afnemer in rekening te brengen.

8.7.  In ontvangst genomen producten mogen slechts worden geretourneerd indien ondernemer daartoe haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. Indien de producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of omverpakt, vervalt ieder recht van de afnemer, voor zover het betreft claims wegens gebreken in het geleverde. 

Artikel 9 Reclame 

9.1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. 

9.2. Tekorten of beschadigingen die bij levering aanwezig zijn, dient de afnemer binnen 2 dagen schriftelijk te melden aan ondernemer. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.3.  Schade, afwijkingen of gebreken die niet bij levering konden worden ontdekt, dienen binnen veertien dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen dertig dagen na levering, schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en de eventuele aanwezigheid van gebreken te hebben aanvaard. 

9.4. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten. 

Artikel 10 Conformiteit 

10.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2. Iedere vorm van aansprakelijkheid komt te vervallen indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde, is ondernemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, daaronder in ieder geval, maar niet alleen begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende producten, dan wel aan personen, geleden door de afnemer als door derden, verband houdende met door ondernemer geleverde producten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondernemer zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten en/of derden waarvan ondernemer zich bedient leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. 

11.2.  Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is ondernemer in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

11.3.  Behoudens opzet of grove schuld is ondernemer en/of haar leidinggevende ondergeschikten niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van enig gebrek aan de geleverde producten, zeker niet wanneer:
a) aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop ondernemer het product in het verkeer heeft gebracht;
b) het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht, onmogelijk was het bestaan van dit gebrek te ontdekken;

11.4. In geval van aansprakelijkheid is ondernemer nimmer verder¬gaand schadevergoedingsplichtig dan (primair) de hoogte van het netto factuurbe¬drag en (subsidiair) het bedrag dat de verzekeraar van ondernemer dekt, vermeerderd met het eventuele eigen risico van ondernemer.

11.5.  Voldoening aan eventuele garantie- of reclameverplichtingen of betaling van schadevergoeding door ondernemer of zijn verzekeraar wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de afnemer de ondernemer uitdrukkelijk en volledig. 

11.6.  Indien producten of onderdelen daarvan, die zijn vervaardigd door toeondernemers, ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten gebreken vertonen, kan de afnemer slechts aanspraak maken op de schade-uitkering, die de ondernemer terzake ontvangt van de toeondernemer, met dien verstande, dat de ondernemer zich zal inspannen tot het verrichten van enige handeling ter verkrijging van die uitkering. 

11.7.  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ondernemer vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 12 Vrijwaring

12.1. De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is. 

12.2. Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer. 

Artikel 13 Overmacht

13.1.  Tekortkomingen zijn niet aan ondernemer toerekenbaar indien zij het gevolg zijn van overmacht. Als overmacht gelden in ieder geval, maar niet alleen: arbeidsconflicten, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, epidemie, tekort aan vervoermiddelen, algemeen schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, brand en andere storingen in ons bedrijf of in die van onze toeondernemers en vertraagde levering door welke oorzaak ook, van door ons tijdig bestelde artikelen, voorts alle overige belemmeringen buiten de wil van de ondernemer ontstaan.

13.2.  Overmacht, zoals omschreven in het vorige lid, en meer in het algemeen omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet, of niet volledig van ondernemer kan worden gevergd, geven ondernemer de bevoegdheid de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of ten dele op te schorten, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn.

Artikel 14 Klachtenregeling

14.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. 

14.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 21 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

15.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten Trb. 1981, 184 en 1986, 61). wordt uitgesloten. 

Artikel 16 Geschillen

16.1. Alle geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeen¬gekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo. Ondernemer blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. 

Artikel 17 Wijziging voorwaarden

17.1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 


2. ALGEMENE VOORWAARDEN Particuliere afnemers Facilityshop

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Aanbod
Artikel 5:  Overeenkomst
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9: Prijs
Artikel 10: Conformiteit 
Artikel 11: Levering 
Artikel 12: Betaling
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Toepasselijk recht
Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17: Geschillen

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder 

Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer; 

Dag:
kalenderdag; 

Ondernemer:
Facilityshop, gevestigd te 4156 AM Rumpt aan de Dorpsdijk 41, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72714107 en met BTW-identificatienummer NL859209842B01, hierna ook genoemd "facilityshop"; 

Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen ondernemer en consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

Product:
ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde product of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product. 

Voorwaarden:
onderhavige algemene voorwaarden 

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurtransactie:
een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: 
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Facilityshop
Vestigingsadres:   4156 AM Rumpt aan de Dorpsdijk 41
Telefoonnummer:   +31 (0)88 2023600
E-mailadres:   info@facilityshop.nl
KvK-nummer:   72714107
Btw-identificatienummer: NL859209842B01

Artikel 3 Toepasselijkheid 

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, verkopen en leveringen door ondernemer en maken deel uit van alle met ondernemer gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ondernemer deze schriftelijk bevestigt. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

3.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

3.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 

3.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. 

3.8. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

6.4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping 

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

7.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

8.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 Prijs

9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

9.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10  Conformiteit 

10.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2. Een door de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

10.3. Iedere vorm van aansprakelijkheid komt te vervallen indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 11 Levering 

11.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

12.1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

12.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

12.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid en consumentenkoop, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde, is ondernemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, daaronder in ieder geval, maar niet alleen begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende producten, dan wel aan personen, geleden door de afnemer als door derden, verband houdende met door ondernemer geleverde producten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondernemer zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten. Opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten en/of derden waarvan ondernemer zich bedient leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. 

13.2.  Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is ondernemer in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

13.3.  Behoudens opzet of grove schuld is ondernemer en/of haar leidinggevende ondergeschikten niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van enig gebrek aan de geleverde producten, zeker niet wanneer:
a) aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop ondernemer het product in het verkeer heeft gebracht;
b) het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht, onmogelijk was het bestaan van dit gebrek te ontdekken.

13.4. In geval van aansprakelijkheid is ondernemer nimmer verder¬gaand schadevergoedingsplichtig dan (primair) de hoogte van het netto factuurbe¬drag en (subsidiair) het bedrag dat de verzekeraar van ondernemer dekt, vermeerderd met het eventuele eigen risico van ondernemer.

13.5.  Voldoening aan eventuele garantie- of reclameverplichtingen of betaling van schadevergoeding door ondernemer of zijn verzekeraar wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de consument de ondernemer uitdrukkelijk en volledig. 

13.6.  Indien producten of onderdelen daarvan, die zijn vervaardigd door toeondernemers, ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten gebreken vertonen, kan de afnemer slechts aanspraak maken op de schade-uitkering, die de ondernemer terzake ontvangt van de toeondernemer, met dien verstande, dat de ondernemer zich zal inspannen tot het verrichten van enige handeling ter verkrijging van die uitkering. 

13.7.  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ondernemer vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de consument bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Klachtenregeling

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 21 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten Trb. 1981, 184 en 1986, 61). wordt uitgesloten. 

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 Geschillen

17.1. Alle geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeen¬gekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo. Ondernemer blijft echter bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

20210121 01:52:49 PC00False0FalseTrue0